ارسال مقالات

برای ارسال مقاله به سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران نویسندگان محترم لازم است مراحل زیر را انجام دهند.

  • مرحله اول: نویسندگان محترم باید نسخه نهایی PDF مقاله را بر اساس دستور العمل ارسال مقاله ، تهیه نمایند.
  • مرحله دوم: برای ارسال مقالات لازم است نویسنده مسئول و یا یکی از نویسندگان مقاله با دنبال کردن لینک EasyChair for IPRIA2017 ابتدا حساب کاربری به نام خود در "ایزی چیر" ایجاد نمایدو سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نماید.
  • مرحله سوم: نویسندگان محترم مسئول مقاله لازم است هزینه داوری مطابق جدول موجود در صفحه ثبت نام مقاله به یکی از روشهای زیر به به حساب انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر واریز نماید. لازم به توضیح است که مبلغ یادشده بدون توجه به وضعیت پذیرش مقاله از هزینه ثبت نام ( با/یا بدون مقاله) کسر خواهد شد و درصورت عدم ثبت نام هزینه داوری مسترد نخواهد شد.
  • مرحله چهارم: نویسنده محترم مسؤل لازم است پس از ارسال مقاله، تصویر فیش واریز هزینه داوری به همراه عنوان و شماره مقاله و همچنین نام و نام خانوداگی نویسنده اول را از طریق آدرس ایمیل info@ipria2017.com به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرماید. تا دو روز پس از دریافت ایمیل، شما را از وضعیت دریافت رسید تصویر فیش واریز هزینه مطلع خواهیم نمود.